เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

คอลัมน์พิกัดฉาก

ใช้

แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงในพิกัดขั้วและมุม 90s วาดเส้นตรงเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตข้อมูลจากมุมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างการทำงานเท่านั้น