เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

ฉากกลางเสา

ใช้

แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงในพิกัดขั้วและวาดรอบจุดศูนย์กลางเพื่อความสะดวกในการสังเกตข้อมูลจากมุมมองอื่นๆ ตัวอย่างการทำงานเท่านั้น