เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

กองหญ้า

ใช้

รูปแบบของกราฟสองคอลัมน์ที่ใช้ในการกระจายข้อมูลและการวิเคราะห์โครงสร้าง