เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

ซ้อนทับความคมชัดกรวยกราฟ

ใช้

ทั้งสองพื้นฐานความเปราะบางแผนภูมิซ้อนทับกันเพื่อแสดงผลเปรียบเทียบเหมาะสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลายฉากและการวิเคราะห์อัตราการแปลงของแต่ละขั้นตอน