เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิกรวยขึ้น

ใช้

พื้นฐานขึ้นแผนภูมิกรวยเหมาะสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีกระบวนการทางธุรกิจหลายและอัตราการแปลงสําหรับแต่ละขั้นตอน