เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภาพกรวยด้านซ้าย

ใช้

แผนภูมิกรวยแนวนอนพื้นฐานด้านซ้ายเหมาะสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีกระบวนการทางธุรกิจหลายและอัตราการแปลงสําหรับแต่ละขั้นตอน