เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

พิกัดแบบขนานพื้นฐาน

ใช้

ห้าเส้นพื้นฐานจะถูกรวมเข้าด้วยกันผ่านพิกัดแบบขนานที่เหมาะสมสำหรับฉากที่แสดงความสัมพันธ์หลายมิติ