เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

พิกัดแบบขนานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

ใช้

ข้อมูล 1500 บาร์ถูกรวมเข้าด้วยกันผ่านพิกัดแบบขนานเหมาะสำหรับหลายมิติข้อมูลแสดงฉาก