เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภาพกรวยเปรียบเทียบ

ใช้

สองหลุมพื้นฐานแผนภูมิการวางในแนวนอนเพื่อแสดงผลเปรียบเทียบเหมาะสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลายและการวิเคราะห์อัตราการแปลงในแต่ละขั้นตอน