เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิกรวยซ้อน

ใช้

สองขั้นพื้นฐานแผนภาพช่องโหว่ที่ทับซ้อนกันเพื่อแสดงผลเปรียบเทียบเหมาะสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลายและการวิเคราะห์อัตราการแปลงของแต่ละขั้นตอน