เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิสถิติรวมจุดกระจายและแผนภูมิคอลัมน์

ใช้

รวมกับแผนที่สถิติแผนภูมิจุดกระจายและแผนภูมิคอลัมน์เราไม่เพียงแต่สามารถดูการกระจายของแผนที่แต่ยังสามารถดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง