เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

สถิติสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในส่วนของ 2022 ปี

ใช้

ในบางพื้นที่จำนวนของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2022 รวมกับแผนที่ผ่านสีที่แตกต่างกันเพื่อแยกจำนวนของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการแสดงผลที่เหมาะสมกับการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแผนท