เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

รวมสถิติกับแผนภูมิคอลัมน์

ใช้

รวมสถิติกับแผนภูมิคอลัมน์คุณสามารถดูการกระจายและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลแสดงสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแผนที่