เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนที่กระจาย

แผนภูมิจุดกระจายที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์และการกระจายของข้อมูลและแสดงแนวโน้มโดยรวมของข้อมูลโดยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสองตัวบนแกน XY

แผนที่กระจาย
แผนที่กระจายมองเห็น
แผนที่กระจายความหนาแน่นสูง
แผนที่กระจายความหนาแน่นสูงมองเห็น
มาตราส่วนมาตราส่วน
มาตราส่วนมาตราส่วนมองเห็น
แผนภาพกระจายแบบไดนามิก
แผนภาพกระจายแบบไดนามิกมองเห็น