เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

มาตราส่วนมาตราส่วน

ใช้

ขนาดของแผนภูมิกระจายเป็นสัดส่วนกับค่า ยิ่งค่าใหญ่กว่าจุด เหมาะสําหรับสังเกตแนวโน้มโดยรวมของข้อมูล