เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

พิกัดแบบขนาน

แผนภูมิพิกัดแบบขนานเป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการสร้างภาพของเรขาคณิตมิติสูงและข้อมูลหลายตัวแปร

พิกัดแบบขนานพื้นฐาน
พิกัดแบบขนานพื้นฐานมองเห็น
พิกัดแบบขนานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
พิกัดแบบขนานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่มองเห็น