Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ Sankey

Biểu đồ SanKey là biểu đồ chia năng lượng Sankey, cũng gọi là biểu đồ cân bằng năng lượng Sankey, nó là một dạng đặc biệt của biểu đồ dòng chảy

Biểu đồ Sankey của tiến trình thanh toán
Biểu đồ Sankey của tiến trình thanh toánXem.
Biểu đồ Sankey với các sắc thái khác nhau
Biểu đồ Sankey với các sắc thái khác nhauXem.
Biểu đồ Sankey với các sắc thái khác nhau
Biểu đồ Sankey với các sắc thái khác nhauXem.
Biểu đồ Sankey với đường màu và hướng
Biểu đồ Sankey với đường màu và hướngXem.