เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิความร้อนสำหรับเครื่องหมายสีหลายแถวหลายคอลัมน์

ใช้

หลายแถวและหลายคอลัมน์แผนภูมิความร้อนสามารถปรับแต่งช่วงเวลาข้อมูลที่แตกต่างกันและลักษณะสีที่แตกต่างกันและปรับแต่งป้ายชื่อที่แสดงให้เห็นว่าเหมาะสําหรับการดําเนิน