เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิความร้อนสำหรับหลายแถวและหลายคอลัมน์ช่วงสี

ใช้

หลายแถวและหลายคอลัมน์แผนภูมิความร้อนสามารถปรับแต่งช่วงเวลาข้อมูลที่แตกต่างกันและผลสีที่แตกต่างกันเหมาะสําหรับการดําเนินการสถิติฉากผ่านสีสดใส