เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนที่ต้นไม้ของประเทศต่างๆทั่วโลก

ใช้

ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศทั่วโลกจะแสดงผ่านแผนภาพต้นไม้สี่เหลี่ยมที่ใช้กับระดับของโครงสร้างข้อมูลและการกระจายของฉาก