เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แหวนกุหลาบพาย

ใช้

กุหลาบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแผนภูมิวงกลม ฟังก์ชันแผนภูมิวงกลมจะถูกเก็บไว้ ขนาดพัดลมเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของกราฟวงกลมกราฟไนติงเกลสามารถกำหนดค่าให้ขนาดและขนาด เหมาะสําหรับการกระจายข้อมูลและการวิเคราะห์โครงสร้างของฉาก